Avís Legal

Política de Protecció de dades de caràcter personal:

La pàgina de Tràmits i gestions de l’Ajuntament de Cervera, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de l’Ajuntament de Cervera, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L’Ajuntament de Cervera garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.

Exercici de drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per l’exercici d’aquests drets, l’interessat o interessada pot dirigir-se a:

Paeria de Cervera
Plaça Major, 1, Cervera

indicant clarament en l’assumpte: Tutela de Drets LOPD.